Hvorfor bruge robotter?

SvejserobotterRobotter sikrer konstant god kvalitetRobotter har først og fremmest den egenskab, at de kan udføre en opgave, som de er blevet instrueret til. De er yderst velegnede til at udføre monotont arbejde, og arbejder med en høj grad af gentagelsesnøjagtighed. Samtidig kan de udføre opgaver som er uhensigtsmæssige eller direkte farlige for mennesker. I mange tilfælde kan robotten arbejde meget hurtigere og mere præcist end mennesker er i stand til. Dermed opnås både en højere produktivitet samt en konstant god kvalitet.

Ovenstående kan i sig selv være tilstrækkeligt til at berettige til en investering i en robotinstallation, såfremt tilbagebetalingstiden er tilstrækkelig kort. Imidlertid er det vigtigt at huske på andre væsentlige fordele ved at bruge robotter. Indførelse af robotter medfører oftest behov for tilpasninger og optimeringer i andre faser af produktionen. Logistikken skal måske ændres for at robotten ikke skal vente på at få noget at lave. Produktions-flowet skal eventuelt ændres for at udnytte robotten bedre, og produktdesign skal måske også ændres.

Tilsammen kan disse ændringer skabe en mere smidig produktion, som vil gøre virksomheden mere konkurrencedygtig. Den positive effekt heraf, fx mulighed for at skaffe nye ordrer hjem, må ikke undervurderes. I bedste fald kan det være med til at sikre virksomheden overlevelse og vækst. I lande med et relativt højt lønniveau kan dette være med til at sikre at virksomheden ikke flytter sin produktion til lande hvor produktionsomkostningerne, men måske også medarbejdernes kvalifikationer, er lavere.

Er det svært at bruge robotter?

Ja, og nej! Her er det vigtigt at skelne imellem installation (og indkøring) fra den daglige udførelse af opgaven. Det er især den første del der er den vanskellige. Mange robotinstallationer er fejlet helt eller delvis på grund af manglende forståelse for den udfordring som det er, at omsætte en, for mennesker, relativt overskuelig arbejdsopgave til en komplet robotinstallation, som kan udføre den samme opgave. Når en robotinstallation endelig er installeret og indkørt korrekt, vil den som oftest udføre sin opgave med stor effektivitet og stabilitet.

Specielt gælder det, at robotter ikke har de samme muligheder for at opfatte og tilpasse sig til ændrede konditioner på samme måde som mennesker kan, idet robotter oftest kun har få, og meget specifikt virkende, sensorer at støtte sig til. Eksempelvis vil en robot almindeligvis forvente at emner og omgivende objekter befinder sig på fastlagte positioner, hvor kun begrænsede afvigelser er tilladt. I modsat fald vil robotten ikke være i stand til at finde emnet, og kan endda kollidere med det.

En anden problematik med robotinstallationer er, at de oftest er indkørt med henblik på serieproduktion, dvs. til at udføre få, eller måske endda kun en specifik, opgave. Tendensen indenfor produktionsvirksomheder er imidlertid den, at der er større og større behov for at kunne tilpasse sig specifikke behov hos kunderne, og det nødvendiggør en hurtig omstilling af produktionsapparatet. Her er det afgørende, at robotten, hurtigt og effektivt, kan omkodes til at udføre nye opgaver, så robotinstallationen ikke står stille i for lang tid. Offline programmeringssystemer med indbygget simulation er med til at nedbringe omstillingstiden væsentligt.

Vision og robotter

Robot med laser sensor Vision systemer er så småt ved at blive en kraftfuld udvidelse af robottens sanseapparat. I den mere simple form kan laser-vision bruges til at måle afstande, eller genkende konturer af emner. I den mere avancerede ende kan Vision med kamerateknologi bruges til at genkende og vurdere om det er det rigtige emne samt beregne dets nøjagtige position (og orientering) i tre dimensioner (3D). Hvor de hidtil anvendte sensor-teknologier kan siges at give robotten lidt "følelse i fingrene", så kan man sige at Vision kan give robotten øjne at se med.

Udfordringen ved at bruge Vision-teknologi sammen med robotter, er dels at omsætte billed-data til styrende informationer for robotten, dels at lave et dynamisk robotprogram, som kan agere afhængigt af de informationer, som den modtager. Fx skal der ”genereres” et nyt bevægelsesmønster for at robotten kan gribe et emne, efter at Vision systemet har detekteret dets (vilkårlige) position. Denne generering vanskeliggøres af bl.a. begrænsninger i robottens bevægelsesmuligheder (kinematik) samt en potentiel risiko for kollision med objekter indenfor robottens arbejdsområde.

Den store styrke ved Vision er, at det tillader en meget højere grad af fleksibilitet mht. hvordan emner bliver ”serveret” for robotten, samt at processen med aftastning af emnet kan være væsentligt hurtigere end med mere traditionelle sensor-teknologier.